ZACZEKAJ...
00

Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki 

z siedzibą w Kielcach, przy ul. Chęcińskiej 5/37.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki  jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Poza danymi wymienionymi powyżej, Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki przetwarza dane osobowe powierzane do przetwarzania przez klientów. W odniesieniu do tychże danych Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki występuje jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO i przetwarza te dane zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono, kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawców infrastruktury, oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki, konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji, oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy, cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane przez firmę Arone Artur Rostocki mogą być wykorzystywane także w celu obrony przed roszczeniami, jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Agencję Reklamową Arone Artur Rostocki moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Agencja Reklamowa Arone Artur Rostocki, ul. Chęcińska 5/37, 25-020 Kielce arone@arone.pl